اساتید مدرسه
     
 
 
استاد علوم
جناب آقای استاد کمالی
 
استاد ریاضی : 
 جناب آقای استاد طباطبایی