Top
اهداف و برنامه ها
1. تقویت تفکر پژوهش گرانه و روحیه پرسشگری

2. تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان

3. شناسایی توانمندی های دانش آموزان و برنامه ­ریزی برای بهبود کیفیت آموزشی

4. تشویق دانش آموزان و افزایش انگیزه های درونی

5. پرورش روحیه زیباشناختی و هنری

6. تقویت مهارت ها و توانایی کار کردن با گروه

7. ارتقاء کیفی برنامه ها با بهره گیری از خرد جمعی و ایجاد حس تعلق و مشارکت در تصمیم گیری

8. پرورش عواطف و اطلاعات ملی میهنی و حفظ محیط زیست